the 2nd Asia-Pacific Water Summit

Home » สัมมนาวิชาการ (๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖) และการจัดนิทรรศการ (๑๔-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

สัมมนาวิชาการ (๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖) และการจัดนิทรรศการ (๑๔-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

 *** เลื่อนการรับแบบตอบกลับการเข้าร่วมจัด Workshop และงานนิทรรศการ Exhibition เป็นวันที่ 30 เมษายน 2556 ***

Download รายชื่อผู้จัด Pavillions ->>Pavilion no contact 28-4-56

Download รายชื่อผู้จัด Technical Booths >>BOOTH no contact 28-4-56

Download รายชื่อผู้จัด Trade Booths ->> Trade boots no contact 28-4-56

Download คู่มือสำหรับผู้จัดนิทรรศการ ->>Exhibitor_Manual_2013-04-23_-Eng[1]

Download  Exhibition Floor Plan ->>Exhibition Floor Plan 2013-04-23

On-line registration เข้าร่วมงานสัมมนา ->> http://info.apwatersummit2.org/technical-workshops-2/

การสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและความท้าทายของการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำ”

**จัดโดยสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการไทย รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำ ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการใช้ทรัพยากรน้ำ**

รัพยากรน้ำ เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการผลิตอาหารและการสร้างรายได้ของประชากรโลก โดยเฉพาะประชากรที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งมีแนวโน้มของการเกิดภาวะเสี่ยงต่อปัญหาวิกฤตน้ำเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ พฤติกรรมและความต้องการใช้น้ำของประชากร รวมถึงการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเทศลดลง จนถึงระดับที่ก่อให้เกิดภาวะเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำ ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน มีผลกระทบต่อเนื่องถึงความสมบูรณ์และความยั่งยืนของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบของอุทกภัยและภัยพิบัติด้านน้ำ ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ ต่อสุขภาวะของประชากร ตลอดจนเพิ่มภาระของประเทศในการลงทุนเพื่อฟื้นฟูสภาวะความเสื่อมโทรมและการป้องกันความเสี่ยงต่อภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา

การประชุมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีการเสวนาและแลกเปลี่ยนประเด็น องค์ความรู้ และข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประเด็นด้านการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ การกำหนดนโยบาย และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งน้ำแต่ละประเภท โดยจัดขึ้นก่อนการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะได้นำผลของการเสวนา-หารือจากที่ประชุมสัมมนา สู่การพิจารณาในการประชุมระดับผู้นำฯ ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจและประสงค์จะรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมระดับผู้นำฯ สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของการประชุม http://www.apwatersummit2.org หรือติดต่อกรมทรัพยากรน้ำได้ที่ apws@apwatersummit2.org

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. การเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ ความเชื่อมโยงด้านแนวคิดและการปฏิบัติระหว่างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับการกำหนดนโยบาย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระหว่างผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างนักวิชาการด้านทรัพยากรน้ำ ชุมชนนักปฏิบัติ และผู้บริหาร เกี่ยวกับแนวคิด ข้อมูลและองค์ความรู้ รวมถึงวิธีดำเนินการที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและการร่วมกันคิดสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ

๓. การจัดเวทีหารือร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ อาทิ ทรัพยากรน้ำกับแนวคิดการเติบโตสีเขียว (Green Growth) น้ำเพื่อการพัฒนาเมือง แหล่งน้ำในชนบทกับบริการจากระบบนิเวศ สุขาภิบาลน้ำ ความเสี่ยงด้านน้ำ และความสามารถในการอยู่รอด  อุทกภัยและภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ  การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ และ การจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนในทุกภาคส่วนที่สนใจเกี่ยวกับความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ ได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมจะประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร นักปฏิบัติ บุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนภาคธุรกิจและเอกชน กลุ่มชุมชนและผู้ใช้น้ำ ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน เยาวชนและนักเรียน

**ผู้ที่สนใจนำเสนอประเด็น ความเห็น และ/หรือ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและความท้าทายของการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำ” โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าและชำระค่าลงทะเบียนทางเว็บไซต์หรือทางอีเมล์ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อให้องค์กรจัดการประชุมสัมมนาสามารถบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ**

สถานที่จัดการประชุมสัมมนา

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

ภาษาที่ใช้ในการประชุมสัมมนา

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและความท้าทายของการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำ” จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยมีล่ามแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวไทย

 ____________________________________________________________

การจัดนิทรรศการ

๑. หลักการและเหตุผล

      ทรัพยากรน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสรรพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ที่ยาวนานของประเทศในการบริหารจัดการน้ำ ประกอบกับโครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่า ที่ควรได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยทั่วผืนแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (2nd Asia – Pacific Water Summit : 2nd APWS) ระหว่างวันที่ ๑๔–๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖      ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับชาติของไทยเพื่อเตรียมการจัดประชุม 2nd APWSดังกล่าวโดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นประธาน และเห็นว่าในโอกาสที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวควรนำเสนอโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านพรัพยากรน้ำ ให้ผู้นำและคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศในภูมิภาคได้ตระหนัก เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา จึงจะได้จัดนิทรรศการและการประชุมวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำขึ้นคู่ขนานกับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (2nd APWS) อีกทั้งจะได้เชิญชวนประชาชนชาวไทยให้เข้าร่วมในกิจกรรมพร้อมกับผู้นำและเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อีก ๔๙ ประเทศ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อนำเสนอแนวทางพระราชดำริในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
๒.๒ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องน้ำในวงกว้าง
๒.๓ เปิดโอกาสให้หน่วยงานได้เผยแพร่การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ

๓. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม

      ชาวไทยและชาวต่างชาติ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนไทย ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน คณะกรรมการลุ่มน้ำ เครือข่ายของคณะกรรมการลุ่มน้ำ และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน คาดว่าจะมีผู้เข้าประชุมและเยี่ยมชมงานที่เป็นชาวต่างชาติ ประมาณ ๘๐๐ คน และชาวไทยประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน

๔. รูปแบบการจัดงาน

รูปแบบการจัดนิทรรศการสำหรับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย Leaders Forum ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖, The Focus Area Sessions วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖, Technical Workshops ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และ Exhibitions ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕. หัวข้อหลัก/หัวข้อสำหรับการประชุม Focus Area Sessions ประกอบด้วย

๕.๑ หัวข้อหลัก (Theme) คือ “Water Security and Water-related Disaster Challenges : Leadership and Commitment”
๕.๒ หัวข้อสำหรับการประชุม Focus Area Sessions ได้แก่
๑) ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อเศรษฐกิจและอาหาร (Economic, Food and Water Security)
๒) ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อชุมชนเมือง (Urban Water Security)
๓) ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Water Security)
๔) ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน (Household Water Security)
๕) ความมั่นคงด้านน้ำและความสามารถในการฟื้นตัว (Water Risks and Resilience)
๖) กระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานเพื่อโลกที่มีความมั่นคงด้านน้ำ (IWRM Process for a Water Secure World)
๗) ภัยพิบัติอันเนื่องมาจากน้ำ (Water-related Disaster Challenges)

๖. หัวข้อสำหรับ Technical Workshops และ การนำเสนอ Poster

๖.๑ ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อเศรษฐกิจและอาหาร (Economic, Food and Water Security)
๖.๒ ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อชุมชนเมือง (Urban Water Security)
๖.๓ ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Water Security)
๖.๔ ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน (Household Water Security)
๖.๕ ความมั่นคงด้านน้ำและความสามารถในการฟื้นตัว (Water Risks and Resilience)
๖.๖ กระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานเพื่อโลกที่มีความมั่นคงด้านน้ำ (IWRM Process for a Water Secure World)
๖.๗ ภัยพิบัติอันเนื่องมาจากน้ำ (Water-related Disaster Challenges)

๗. หัวข้อของการแสดงนิทรรศการ

๗.๑ พาวิลเลี่ยนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๗.๒ พาวิลเลี่ยนมหาอุทกภัยในประเทศไทย
๗.๓ บูธนิทรรศการด้านวิชาการและโปสเตอร์ด้านวิชาการ
๗.๔ บูธแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับน้ำ และบูธแสดงสินค้า

๘. ภาษาที่ใช้ในการจัดประชุม

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 9,000 บาทเพื่อเข้าร่วมในการประชุมวิชาการ (Workshops) ระหว่างวันที่  16 -18  พฤษภาคม 2556 .

ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

1.  เข้าร่วมชมงานนิทรรศการระหว่างวันที่ 14 -20 พฤษภาคม 2556

2.  เข้าร่วมการดูงานวิชาการ 1 วัน ซึ่งรวมค่าเดินทาง อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อในวันที่ 19 พฤษภาคม 2556  โปรดดูรายละเอียดเส้นทางได้ที่ ->> Technical Visits

3.  เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและงานเลี้ยงขอบคุณ

4. อาหารกลางวันและอาหารว่างวันละ 2 มื้อ ตลอดระยะเวลาการจัดงานประชุมวิชาการ (Workshops) ระหว่างวันที่ 16 -18 พฤษภาคม 2556

5. เอกสารการประชุมวิชาการ

6. กระเป๋าเอกสารและของที่ระลึก

7. พาหนะเดินทางในเส้นที่กำหนด เช่น จากโรงแรมไปยังศูนย์ประชุม  จากโรงแรมไปยังใจกลางเมืองเชียงใหม่

คู่สมรส :    คู่สมรสของผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการสามารถร่วมงานเลี้ยงต้อนรับวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และงานเลี้ยงขอบคุณวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ตลอดจน ร่วมดูงานวิชาการในวันที่ 19 พฤษภาคม 2556  โดยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  3,000 บาทเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

มีสองวิธีดังนี้

1. ชำระผ่านการโอนบัญชีธนาคาร (swift /bank transfer)

2. ชำระที่ศูนย์ประชุม ในวันจัดการประชุม

1. การชำระผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารจะต้องดำเนินการดังนี้

  • ชำระค่าลงทะเบียน 9,000 บา หรือ 3,000 บาทสำหรับกรณีคู่สมรส ผ่านธนาคารดังรายละเอียดต่อไปนี้

Address                             :   Department of Water Resources

180/3 Rama 6 Road, Samsennai

Phayathai, Bangkok 10400

Account No.                      :   068-6-00570-8

Account Name                 :   Budget for International Meeting  Department

of Water Resources  (for non-Thai nationals)

ชื่อบัญชี                                  :   เงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ (สำหรับคนไทย)

Swift Code/Bank Code     :  KRTHTHBK

Bank                                        :   Krungthai Bank Ministry of Finance Branch

Address of Bank                 :  14 Soi Areesamphan Rama 6 Road,

Samsennai Phayathai, Bangkok 10400

หลังจากโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบโอนมายังโทรสารหมายเลข 0-2280-6374  หรือที่  e-mail address: workshop2apws@gmail.com     และเก็บสำเนาใบโอนตัวจริงดังกล่าวเพื่อยื่นแสดงขอรับใบเสร็จค่าลงทะเบียนได้ที่จุดลงทะเบียน หน้าห้องจัดนิทรรศการ ศูนย์การประชุมนานาชาติเชียงใหม่ ในวันประชุมวิชาการ

2. ชำระที่ศูนย์ประชุม ฯ ในวันจัดการประชุม

ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียน 9,000 บาทหรือ 3,ooo บาท สำหรับกรณีคู่สมรส ได้ที่จุดลงทะเบียน หน้าห้องจัดนิทรรศการ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ ในระหว่างวันประชุม

รายละเอียดการชำระเงินนี้ มีระบุอยู่ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน http://info.apwatersummit2.org/technical-workshops-2/

๙.รายละเอียดนิทรรศการ

สิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดให้

๑) คูหามาตรฐาน (Shell Scheme) ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร
– โครงสร้างอลูมิเนียมกรุไม้อัดหุ้ม PVC สีขาว (ผนังสีขาว 3 ด้าน) ขนาด 3.00 x 3.00 x 2.40เมตร
– ป้ายชื่อหน้าร้าน (เฉพาะตัวหนังสือ) ป้ายชื่อจำนวน 1 ป้าย หัวมุมจำนวน 2 ป้าย
– โต๊ะ จำนวน 1 ตัว / เก้าอี้ จำนวน 2 ตัว
– ถังขยะ จำนวน 1 ใบ
– ไฟฟลูออเรสเซ็นต์ 40 วัตต์ จำนวน 2 จุด
– ปลั๊กไฟฟ้า 5 แอมป์ จำนวน 1 จุด
– สัญญาณ Wi-fi
– ปูพรมอัดเรียบ 9 ตารางเมตร (กำหนดสีภายหลัง)
– ราคา 4,500 บาท / ตารางเมตร (40,500 บาท / คูหา)

image001

image003

image005

image007

image009

image010

๒) พื้นที่เปล่า (Raw Space พื้นที่มาตรฐานขนาด 3.00 x 3.00)
พื้นที่เปล่า หมายถึง พื้นที่ที่ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเป็นผู้จัดเตรียมในส่วนของงานโครงสร้างการตกแต่ง และการปูพื้นรวมถึงวัสดุที่ใช้รองพื้นก่อนการติดตั้งเข้ามาในพื้นที่เองทั้งหมด ทางผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการที่ต้องการพื้นที่เปล่าต้องซื้อพื้นที่เปล่าอย่างน้อย 2 คูหา ราคา 4,500 บาท / ตารางเมตร (40,500 บาท / คูหา)

image013

สิ่งที่องค์กร/หน่วยงานจะต้องจัดเตรียมเพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
๑) บอร์ดนำเสนอ/โปสเตอร์/Roll up
๒) โมเดล (Physical Model)
๓) วัสดุ/อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น

การรับชำระเงินค่าเช่าพื้นที่บูธแสดงสินค้า (Trade Booths)

Address                                       : Department of Water Resources

180/3 Rama 6 Road, Samsaennai,

Phayathai, Bangkok 10400

Account No                              : 068-6-00259-8

Account Name                       : Non Budget Department of Water Resources

Swift Code/Bank Code      : KRTHTHBK

Bank                                              : Krungthai Bank Ministry of Finance Branch

Address of Bank                    : 14 Soi Areesamphan Rama 6 Road,

                                                             Samsaennai, Phayathai, Bangkok 10400

 

Please note that after making bank transfer, you are kindly requested to fax the bank transfer receipt to Fax. No. +66-2280-6374  or  e-mail address: workshop2apws@gmail.com.

Receipt of the Trader Booths fee will be issued and can be collected at the registration counter at the meeting venue in the meeting dates.

Advertisements

2 Comments

  1. chay says:

    ขอบคุณนะครับ สำหรับข้อมูลดีๆ

  2. Arrirat says:

    พอดีได้ข่าวจากทางเว็ปไซด์นี้ว่ามีการสั่งทำงานสกรีนกระเป๋าจากทางเชียงใหม่ ใคร่ขอทราบเบอร์โทรผู้รับผิดชอบงานกระเป๋าที่จะให้แจกในงานพอจะได้มั้ยคะ อยากเสนอราคาค่ะ ขอบคุณอย่างสูง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: